Algemene voorwaarden

Artikel I. Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden, hierna de “Algemene Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestelling die worden geplaatst bij, Revisat, merknaam van United Carsshops Belux BV, Schoonakker 13 – 9041 Oostakker, hierna de “de Opdrachtgever” genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst die Revisat en de Opdrachtgever verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

De “De Opdrachtgever” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de ver[naam of naam bedrijf] bestelt.

De “Consument” is de Opdrachtgever, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen.

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever uit die Revisat niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.  De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, zodanig dat hij/zij door een bestelling te plaatsen de daaruit voortvloeiende rechten en plichten aanvaardt.

Revisat behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving.  Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst.

Artikel II.  Aanbod en bestelling

 1. Revisat stelt een offerte op waarin Revisat] aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Revisat aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

Artikel III. Uitvoering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Revisat uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van deOpdrachtgever.

Artikel IV.  Hosting

 1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Revisat zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel V. Domeinnaam

 1. Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal Revisat zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren.  De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel VI. Ontwikkelen van Werken

 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het hierna bepaalde.

betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij de Opdrachtgever. Revisat zal de Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel VII. Oplevering en aanvaarding

 1. Behoudens anders tussen Partijen overeen gekomen zal Revisat de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

Artikel VIII. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Revisat gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen.

Artikel IX. Installatie en onderhoud van Werken

 1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Revisat] de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving.  De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware­‐, software-­ en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Revisat zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Revisat] voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren, minsten de Opdrachtgever erop wijzen dat het resultaat anders dan het beoogde resultaat zal zijn.

Artikel X. Wijzigingen aan de Diensten

 1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel XI. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Revisat Indien de Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 1. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Revisat volledig bewijs op.

Artikel XII. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede in voorkomend geval aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel XIII. Aansprakelijkheid

 1. Revisat is slechts aansprakelijk tegenover de Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Artikel XIV. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of in onderling akkoord van beide partijen.

Artikel XV. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Artikel XVI. Gevallen van overmacht of toeval

Hier wordt bepaalt dat partijen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval zij hun verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst door overmacht niet kunnen nakomen.

Er wordt een algemene omschrijving van het begrip overmacht gegeven alsmede een opsomming van de meest voorkomende gevallen van overmacht zoals:

 1. Het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem …
 2. Aardbevingen
 3. Brand
 4. Epidemieën
 5. Blokkades
 6. Gebreken in de internetverbinding of de databases
 7. Grootschalige Cyberaanvallen bij derde partijen
 8. Iedere andere oorzaak die niet in machte liggen bij Revisat

Artikel XVII. Onvoorzienbaarheid

Wanneer het u onmogelijk is geworden om uw verplichting tot leveren aan dezelfde voorwaarden na te komen als gevolg van gewijzigde omstandigheden welke buiten uw wil ontstaan zijn, laat dit artikel u toe met uw klant te heronderhandelen over de contractuele voorwaarden.

Tevens wordt voorzien dat wanneer u met uw klant niet tot een akkoord komt u beiden de overeenkomst zonder kosten kan ontbinden.

Artikel XVIII. Elektronische communicatie

In dit artikel komen partijen overeen welke communicatiemiddelen zij aanvaarden voor welk bepaalde handelingen. Bv. Aangetekende brief voor ingebrekestellingen

Eveneens wordt bepaalt waaraan e-mails moeten voldoen om rechtsgeldig te zijn en geacht te zijn toegekomen en aanvaard door de andere partij.

Tot slot worden hier bepalingen opgenomen aan welke voorwaarden de elektronische communicatie door vertegenwoordigers bv. advocaten, notarissen, deskundigen, … van partijen moet voldoen om als rechtsgeldig aanvaard te zijn.

Artikel XIX. Nietigheid

Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee

zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel XX. Titels

Dat titels en rubrieken slechts informatief zijn

Artikel XXI. Totaliteit en integraliteit van de overeenkomst

Hierin wordt uitgelegd dat alle afspraken tussen partijen in deze overeenkomst opgenomen zijn en dat andere voorafgaande gesprekken buiten deze overeenkomst vallen.

Artikel XXII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Bepaling welk recht van welk land van toepassing is.

U krijgt hier de keuze om al dan niet voorafgaandelijk een beslissing ten gronde bemiddeling te voorzien.

Wanneer u geen bemiddeling wil inlassen of wanneer bemiddeling geen oplossing heeft geboden, kan u hier bepalen of u kiest voor klassieke rechtspleging via de gewone rechtbank en welke rechtbank dan bevoegd is of beroep wilt doen op een arbitrageprocedure.