Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Revisat (versie 01 december 2023)

Artikel I : Wie we zijn

Revisat BV is een webdesign en internet marketing bedrijf. Wij zijn een Belgische organisatie en richten ons naar de Belgische markt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://revisat.be en al haar sub-sites (hierna “Website”) aangeboden door Revisat BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9041 Oostakker, Schoonakker 13 (hierna “Revisat”), met ondernemingsnummer BE0836002319, Revisat is eigenaar en beheerder van de Website.

Artikel II : Waarom deze privacyverklaring

Uw privacy is voor Revisat van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgevingen. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op een correcte manier gebruiken.

Deze privacyverklaring informeert bezoekers van https://revisat.be over de manier waarop door ons persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Hiermee uiten wij het voornemen om persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken, dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR (General Data Protection Regulation)).

Wij hebben bijzondere aandacht voor de bescherming van het privéleven van de bezoekers en gebruikers van de website en verbinden ons er daarom toe alle noodzakelijke, redelijke en binnen onze mogelijk liggende maatregelen te nemen tot bescherming van de persoonsgegevens  tegen verlies, diefstal, verspreiding en alle anders niet-toegelaten gebruik.

Met ‘Persoonsgegevens‘ worden bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon;  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien de bezoeker of de gebruiker wenst te reageren op één of meerdere van de hierna vermelde bepalingen, kan deze contact met ons opnemen op het volgende adres: 9041 Oostakker, Schoonakker 13 of via volgend mail adres: [email protected] .

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen of ten gevolge van een rechtstreeks bezoek onze kantoren of contact met een medewerker ter plaatse. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email of rechtstreeks naar aanleiding van een bezoek.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Instagram), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Artikel III : Functionaris voor de gegevensverwerking/DPO

Onze organisatie heeft geen afzonderlijk Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.  Voor bijkomende informatie aangaande deze privacy verklaring zal u zich enkel kunnen wenden tot de onderaan vermelde verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel IV : Waarvoor er persoonsgegevens worden verwerkt

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Revisat uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Revisat.

In het geval wij van u gegevens bekomen via de Website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’. Ingeval wij van u gegevens bekomen naar aanleiding van een overeenkomst die u met ons sluit is de verwerkingsgrond voor deze gegevens dan “de uitvoering van een overeenkomst”.

In sommige gevallen kunnen andere rechtsgronden aan de basis liggen van het verwerken van persoonsgegevens.

Het is evenwel altijd mogelijk dat wij gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben.  Deze gegevens worden dan als niet-persoonsgegevens gekwalificeerd en laten niet toe betrokkenen rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.  Deze gegevens kunnen als dusdanig voor ieder doeleinde, zowel deze hierboven aangehaald als andere niet-vermelde doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld om de website te verbeteren, om aangeboden producten of diensten te optimaliseren of publicaties te verfijnen.

Wanneer gegevens zonder persoonlijk karakter gecombineerd worden met persoonsgegevens waardoor de niet persoonlijke gegevens toch naar een  geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene leiden,  zullen de gegevens zonder persoonlijk karakter eveneens verwerkt worden als een persoonsgegeven tot zolang de link tussen beide soorten gegevens bestaat.

Hierna lichten wij de doeleinden van gegevensverwerking toe als ook welke persoonsgegevens met betrekking tot dit doel worden gebruikt.

Wij verzamelen en verwerken voor hiernavolgend doelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Om met u in contact te treden
  1. Beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie
   • Via de website kan u informatie verkrijgen en kan u ons vragen stellen over onze diensten en producten. Om van deze dienst gebruik te kunnen moeten, worden voorafgaand een aantal vragen gesteld.  De door u gegeven antwoorden worden door ons verwerkt om u betere en meer passende informatie te verschaffen.
   • U geeft ons hiertoe expliciete toestemming. U heeft het te allen tijde het recht uw toestemming opnieuw in te trekken.

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en Voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

1 jaar

Geen externe communicatie

E-mail adres

Rechtstreeks bij betrokkene

 1 jaar

Geen externe communicatie

Telefoonnummer

Rechtstreeks bij betrokkene

1 jaar

Geen externe communicatie

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

1 jaar

Geen externe communicatie

Verzochte informatie

Rechtstreeks bij betrokkene

1 jaar

Geen externe communicatie

 1. Om u onze nieuwsbrief toe te sturen
  •  U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.
  • U gaf ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Het toesturen kan u op elk moment opzeggen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en Voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw abonnement opzegt 

Geen externe communicatie

E-mail adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw abonnement opzegt 

Geen externe communicatie

Telefoonnummer

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw abonnement opzegt 

Geen externe communicatie

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw abonnement opzegt 

Geen externe communicatie

Voorkeurmateries

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw abonnement opzegt 

Geen externe communicatie

2. Nakomen van onze contractuele verplichtingen

2.1. Om bestellingen af te ronden

• Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze volledig te kunnen afhandelen.

• Wij verwerken deze gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en Voornaar

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tot afronden van de bestelling

Wordpress.org

Adres

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tot afronden van de bestelling

Wordpress.org

Bankrekeningnummer

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tot afronden van de bestelling

Wordpress.org

BTW Nummer

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tot afronden van de bestelling

Wordpress.org

Gegevens over uw bestelling

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tot afronden van de bestelling

Wordpress.org

 

 1. Om u toegang tot ons digitaal platform te geven

 

  • Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheer omgeving waar u zelf keuzes kan maken, instellingen doen, gegevens ingeven of wijzigingen aanbrengen. Wij bewaren inloggegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en wij u gemakkelijk kunnen benaderen en helpen waar nodig.  Via uw account kan u steeds uw persoonsgegevens en andere informatie aanpassen wanneer u dat wil.
  • Wanneer het gaat om gegevens welke u ons toevertrouwde in het kader van toegang tot dienstverlening, is de verwerkingsgrond de uitvoering van een overeenkomst. Voor alle andere gegevens heeft u uitdrukkelijke toestemming gegeven

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en voornaam

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

Adres

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

Wat u heeft gedaan op het portal

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

Hoe lang u op het portal gebleven bent

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

Wanneer u in- en uitlogt

Rechtstreeks bij de betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

Uw login gegevens

Rechtstreeks bij betrokkene

Tijdens duur overeenkomst

Wordpress.org

3. In het kader van het algemeen beheer

 

3.1 Om een analyse te maken van onze websitebezoekers

  • Om een analyse te maken van onze websitebezoekers en de gebruikservaring ervan te verbeteren verwerken wij bepaalde persoonsgegevens
  • Voor de analyse van het gebruik van onze websites hebben wij uw toestemming verkregen (waarvoor wij zgn. “analysecookies” gebruiken). U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

IP-adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot zolang u uw toestemming niet intrekt

Google Analytics

Tijdstip opvraging

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot zolang u uw toestemming niet intrekt

Google Analytics

Browsergegevens

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot zolang u uw toestemming niet intrekt

Google Analytics

Duurtijd per pagina

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot zolang u uw toestemming niet intrekt

Google Analytics

3.2. Veiligheid en goede werking van onze Websites

 

 • Wanneer je een van onze websites bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om de goede werking en veiligheid van onze websites te garanderen.
 • Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op on gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid van onze website betreft (waarvoor wij zgn. “functionele cookies” gebruiken). Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden. Wenst u bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.  Meer uitgebreide informatie over ons gebruik van cookies vind u in ons cookiebeleid. 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Ip adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tijdens het bestaan van de website

Gedeeld met Wordpress.Org, Google Analytics en Rank Math

Taal

Rechtstreeks bij betrokkene

Tijdens het bestaan van de website

Gedeeld met Wordpress.Org, Google Analytics en Rank Math

Interesse

Rechtstreeks bij betrokkene

Tijdens het bestaan van de website

Gedeeld met Wordpress.Org, Google Analytics en Rank Math

Interactie

Rechtstreeks bij betrokkene

Tijdens het bestaan van de website

Gedeeld met Wordpress.Org, Google Analytics en Rank Math

3.3.Om statistieken en profielen te maken

 • Om onze diensten zo nauw mogelijk aan uw noden en interesses te koppelen, willen wij u beter leren kennen en van u een profiel maken. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.  Wij kunnen tevens uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. De door ons bijgehouden statistieken zijn ten allen tijde geanonimiseerd. Onze statistieken verlopen via Google Analytics. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
 • Wij verkregen van u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming, welke u te allen tijde opnieuw kan intrekken.

 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

IP adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Google Analytics]

Locatiegegevens

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Google Analytics]

Browser

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Google Analytics]

Interacties

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Google Analytics]]

 

3.4. Sturen van promotiematerialen

 • Om klanten en prospecten op de hoogte te houden van aanbiedingen, promo’s, nieuwe diensten of producten, … sturen wij op regelmatige tijdstippen promotiemateriaal uit en verwerken hiervoor persoonsgegevens
 • Wanneer dit via e-mail gebeurt, hebben wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verkregen, in alle andere gevallen beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze organisatie kenbaar te maken en verder te promoten. Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.

 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en Voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

 

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Drip.com

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

 

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Drip.com

Voorkeuren

Rechtstreeks bij betrokkene

 

Tot wanneer u uw toestemming intrekt

Gedeeld met Drip.com

4. In het kader van conflictenbeheer

 

4.1. Om contractuele schuldvorderingen te innen

 • Wanneer wij binnen onze contractuele relatie ten aanzien van u vorderingen willen instellen, kunnen wij onze rechten uitoefenen en hiervoor persoonsgegevens verwerken
 • Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

BTW Nummer

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

Gegevens over bestelling

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

Info over uw financiële situatie

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

4.2. Vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten

 • Om onze rechten te vrijwaren, ons te verdedigen en onze rechten uit te oefenen in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, verwerken wij persoonsgegevens
 • Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang om ons te verdedigen en onze rechten te vrijwaren. Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.

 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Naam en voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

Bankrekeningnummer

Rechtstreeks bij betrokkene

Tot wanneer de procedure afgelopen is

Gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters

 

 

5. In het kader van ons opgelegde wettelijke verplichtingen

5.1. Om te voldoen aan fiscale wetgeving

 • Wanneer wij met u een overeenkomst hebben afgesloten, hebben wij de wettelijke verplichting om uw gegevens voor fiscale controles bij te houden
 • Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting

 

Welke persoonsgegevens?

Hoe hebben wij deze gegevens verkregen?

Hoe lang?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

NB. Een derde is geen verwerker, dus niet iemand die in uw opdracht gegevens verwerkt

Naam en voornaam

Rechtstreeks bij betrokkene

7 jaar na einde van overeenkomst

Met fiscale administratie

Adres

Rechtstreeks bij betrokkene

7 jaar na einde van overeenkomst

Met fiscale administratie

Bankrekeningnummer

Rechtstreeks bij betrokkene

7 jaar na einde van overeenkomst

Met fiscale administratie

BTW Nummer

Rechtstreeks bij betrokkene

7 jaar na einde van overeenkomst

Met fiscale administratie

Gegevens over uw bestelling

Rechtstreeks bij betrokkene

7 jaar na einde van overeenkomst

Met fiscale administratie

Indien er een langere wettelijke bewaarplicht geldt, bewaren wij deze persoonsgegevens zolang de wettelijke termijn niet verstreken is.

 

Artikel V: Persoonsgegevens, op geautomatiseerde wijze verzameld

Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen.

Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, LinkedIn, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.

De gegevens welke wij via deze weg verzamelen zijn:

 • Uw naam
 • Uw e-mail adres
 • Uw paswoord

Artikel VI: Minderjarigen

Wij zien erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Revisat zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Revisat moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.

Artikel VII: Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij op volgende manieren:

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij op volgende manieren:

 • per e-mail
 • via sociale media

U kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame op volgende manier:

 • Elke e-mail bevat een afmeldlink.
 • U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Artikel VIII: Lokalisatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website om te achterhalen op welke plaats u bent. We vragen dan apart en uitdrukkelijk of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals daar zijn maar niet beperkt tot Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring.

Artikel IX: Advertenties en aanbiedingen

Onze website vertoont geen algemene advertenties.

Onze website vertoont advertenties die door ons gepubliceerd worden.  Wij houden bij wat u volgens ons interessant vindt en gebruiken die informatie om u in de toekomst alleen nog maar aan u interesses aangepakte advertenties en aanbiedingen te doen.

Artikel X: Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Doorgifte aan partners

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de goede werking van de website behoudens de uitzondering welke u onder andere rubrieken in deze privacyverklaring vindt of wanneer we worden geconfronteerd met een wettelijke verplichting. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

 1. Doorgifte aan andere derden

Indien Revisat op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete  communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, beschikken wij altijd over uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Doorgifte buiten de Europese Unie gebeurt op volgende grondslag:

 • Op grond van bindende bedrijfsvoorschriften]

 OF

 • Op grond van specifieke situaties namelijk:
 • Doorgifte noodzakelijk voor uitvoeren van overeenkomst

of

 • Doorgifte noodzakelijk voor sluiten van overeenkomst in het belang van betrokkene

of

 • Doorgifte noodzakelijk voor gewichtige redenen van algemeen belang

of

 • Doorgifte noodzakelijk in het kader van een rechtsvordering

of

 • Doorgifte noodzakelijk voor bescherming vitaal belang van betrokkene

of

 • Doorgifte vanuit een register dat bedoeld is om het publiek in te lichten en dat voor iedereen of door diegene met een gerechtvaardigd belang kan geraadpleegd worden
 • of
 • Incidentele doorgifte]

 

 1. Sociale media buttons

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.  Neem kennis van de privacyverklaring van deze sociale media platformen om te weten hoe zij met uw persoonsgegevens om gaan.

Artikel XI: Cookies

Bij een internetbezoek op onze website of gebruik van een digitale toepassing of app kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart Phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen kan het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën weigeren of toestaan, behalve voor de louter functionele cookies die nooit kunnen geweigerd worden. U kan ten allen tijde uw toestemming wijzigen.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke

Een volledig overzicht van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die wij gebruiken geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via onze website om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.  Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar het hoofdstuk over uw rechten.

Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons, onder meer, toe:

 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
 • door u als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
 • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
 • Om u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en of interactiviteit met onze websites mogelijk maken.
 • uw aankopen of informatie ingaven over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.]
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.]
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel, bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, regio….) en/of uw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit derde bronnen.]
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. Bijvoorbeeld: door load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie.]
 • Te detecteren of u gebruik maakt van **adblock** technologieën.

 

U kan cookies op volgende manier(en) beheren:

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

 1. Cookie Consent Tool/Manager

U kunt de cookies beheren die op uw apparaat zijn ingesteld door de instellingen in de pop-up cookie-banner/cookie-tool te configureren. Strikt noodzakelijke cookies zijn onmisbaar, omdat ze zorgen voor de netwerkcommunicatie. U kunt ervoor kiezen om andere soorten cookies te accepteren of te weigeren, zoals cookies voor prestaties of taalvoorkeuren.

Artikel XII: Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.

Revisat neemt de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging aan informatie die wij ontvangen te voorkomen, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegeven.

Revisat houdt rekening met de stand van kennis, de kosten en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Revisat past veiligheid voortdurend aan aan de mogelijk risico’s.

Artikel XIII: Wijzigingen aan deze privacyverklaringen

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in onze omgang met persoonsgegevens, moeten wij uiteraard wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.

Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen

Artikel XIV: Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de onder artikel XVII weergegeven kanalen.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw rechten een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

 Wij hebben één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer wij uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen hebben.

 1. Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?.

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Wij hebben hiervoor een maand te tijd tenzij dit voor ons (technisch) onmogelijk is.  U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

 1. Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

 1. Recht op vergetelheid

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor een verwerking, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd in.
 • U roept uw recht op bezwaar in (zie hierna).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.

Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 Er zijn enkele specifieke situaties waarbij het verzoek tot wissen niet kan worden nagekomen. De meeste van deze situaties komen voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.
 1. Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking schorsen of stopzetten in het geval dat: 

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.
 • We de gegevens niet meer nodig hebben maar u ons verzoekt ze niet te wissen omdat u ze nog nodig heeft.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking tenzij we van oordeel zijn over dwingende gerechtvaardigde gronden te beschikken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Indien u het hiermee niet eens bent, schorsen wij de verwerking tot wanneer hierover duidelijkheid komt.

 Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

 1. Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

 1. Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een CSV, Excel, Word, ..-bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

 1. Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Artikel XV: Intrekking van uw toestemming

Op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Er zijn echter twee uitzonderingen.

 1. Wanneer de verwerking van uw gegevens, ondanks dat u ons toestemming gaf voor de verwerking, steunt op een andere rechtsgrond zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken.

 

 1. Intrekken van uw toestemming kan niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Wanneer u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

 

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

Artikel XVI: Klacht indienen

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen of wanneer u van oordeel bent dat we niet op een correcte manier omgaan met uw persoonsgegeven, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel, Drukpersstraat 35 of rechtstreeks via deze link

Artikel XVII: Contactgegevens

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Naam: Revisat
 • Adres: Schoonakker 13, 9041 Oostakker, België
 • Telefoonnummer: +32 477 694 714
 • E-mail: [email protected]